Chỉ xác

Tên Việt Nam: Trái già của quả Trấp, Đường quất.

Tên khác: Chỉ xác, Nô lệ, Thương xác, Đổng đình nô lệ (Hòa Hán dược khảo).

Tên gọi: Chỉ là tên cây, xác là vỏ. Vì quả chín ruột quắt chỉ còn vỏ với xơ nên gọi là Chỉ Xác.

Tên khoa học: Fructus citri Aurantii Họ khoa học: Thuộc họ Cam (Rutaceae).

Danh mục: