Bát tiên trường thọ hoàn

Thục địa 320g
Sơn dược 160g
Sơn thù 160g
Đan bì 120g
Trạch tả 120g
Phục linh 120g
Mạch môn 120g
Ngũ vị tử 80g

Danh mục: